Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (w skrócie UMWM) przygotował regionalny portal turystyczny visitmalopolska.pl, który powstał w ramach projektu Małopolski System Informacji Turystycznej realizowanego w latach 2017 – 2013 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany był przez Województwo Małopolskie – Lidera projektu w partnerstwie z 25 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Małopolski – Partnerami projektu. W latach 2016 – 2019 został unowocześniony i przebudowany w ramach projektu m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej.

Portal główny visitmalopolska.pl wraz z portalami tematycznymi są redagowane w ramach umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolską Organizacja Turystyczną przez MOT, zaś subportale regionalne są redagowane przez Partnerów i Uczestników MSIT, które za nie odpowiadają.

Urząd Marszałkowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.visitmalopolska.pl.

Telefon: +48 126303333
Fax: +48
E-mail: urzad@umwm.pl
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków


Data publikacji strony internetowej: 2019-06-12.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.
 

Strona internetowa www.visitmalopolska.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:.

 • mapy (wykluczone z dostępności)
 • pliki pdf (nie PDF/UA - powszechnej dostępności)
 • filmy (bez napisów)
 • rozbudowane tabele, listy rozwijane z wieloma elementami

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • skiplinki do najważnieszych części portalu (menu, wyszukiwarka, głównej treści, mapa strony
 • podwyższony kontrast, 4 opcje do wyboru (czarne tło - żółte lub białe litery, żółte tło - czarne litery, białe tło - czarne litery ),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UMWM.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Marszałkowskim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marek Pietras, e-mail: dostepna@umwm.pl, telefon: 12 63 03 502 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

 • przy ul. Basztowej 22
 • przy ul. Racławickiej 56
 • przy ul. Wielickiej 72

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, portier,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla portiera,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w lokalizacjach ul. Racławicka 56 i ul. Wielicka 72 zainstalowany wideo tłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UMWM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym, które zostanie uzupełnione w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji niniejszej deklaracji),
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Urzędem w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.