Indietro

Krakowskie Kolokwium – Muzeomania

Krakowskie Kolokwium – Muzeomania

Pałac Krzysztofory

Krakowskie kolokwium to cykl debat na ważne tematy dotyczące historycznego i współczesnego Krakowa. Nazwa „kolokwium” pochodzi od łacińskiego wyrazu colloquium, czyli „rozmowa”. Muzealne kolokwium to miejsce wymiany poglądów na tematy związane z Krakowem, najczęściej ujęte w szerszym kontekście ogólnopolskim i europejskim. To forum prezentacji różnorodnych myśli i koncepcji w zabytkowych wnętrzach muzealnych. Uczestnikami debat są znani przedstawiciele świata nauki i kultury Krakowa oraz najważniejszych polskich ośrodków naukowych. Spotkania popularyzują aktualny stan wiedzy na temat miasta oraz inspirują do samodzielnego odkrywania go na nowo.

 

Debaty odbywają się we wtorki o godz. 18.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus). Organizatorem jest Muzeum Krakowa.

 

 

19 listopada 

Sprawa polska na konferencji paryskiej. W 100-lecie wydarzeń 

Patronat honorowy: Konsul Generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet

W nowym ładzie, jaki miał się ustalić po zakończeniu I wojny światowej, kwestia polska stanowiła jeden z wielu ważnych elementów układanki politycznej. Alianci, opracowując zasady nowego porządku europejskiego, dużo miejsca poświęcili sprawom polskim. Najbardziej znanymi jej reprezentantami w Paryżu byli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Problemem, który utrudniał sformułowanie rozwiązań w kwestii polskiej, a zarazem wpływał na sytuację delegacji, był niekorzystny układ sił politycznych i rozbieżność interesów państw decydujących o losach powojennego świata. Francja zasadniczo była ambasadorem polskich interesów w Wersalu, ale tylko w zakresie ukształtowania granicy zachodniej. Chodziło o osłabienie państwa niemieckiego, w związku z tym Francja gotowa była poprzeć wszystkie polskie roszczenia dotyczące Górnego Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich. Mniej chętnie odnosiła się do oczekiwań Polaków co do granicy wschodniej. Licząc na wygraną w wojnie domowej „białej” Rosji, w niej przede wszystkim widziała sojusznika. Te poglądy zmieniły się, kiedy okazało się, że carscy generałowie zostali pokonani przez bolszewików. Natomiast Wielka Brytania obawiała się zachwiania równowagi europejskiej. Nie chciała więc zbyt dużego osłabienia Niemiec, a tym samym wzrostu znaczenia Francji popieranej przez nowo powstałe państwa europejskie. Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej różnie są oceniane. Bez względu jednak na kontrowersje należy pamiętać, że sankcjonowały fakt istnienia suwerennego państwa polskiego i wyznaczały jego miejsce na mapie Europy. Podczas debaty uczeni będą szukać odpowiedzi na m.in. pytania, jak ustalenia konferencji paryskiej zdeterminowały losy II Rzeczpospolitej i czy Polska mogła uzyskać więcej.

 

3 grudnia 

Forty krakowskie – rewitalizacja i co dalej?

Forty, szańce, zespoły bramne, bunkry, rogatki, koszary, budynki dowództwa i wiele innych miejsc – to pozostałości po Twierdzy Kraków. Stanowią one zespół zabytkowej architektury militarnej o ogromnej różnorodności i wartości historycznej. Niestety ich wartość nie zawsze była doceniana. Szczególne straty przyniosły lata 50. XX wieku, gdy z krajobrazu usunięto kilkanaście obiektów fortecznych. W 2004 roku władze Krakowa powołały zespół zadaniowy, który opracował strategię wykorzystania dawnych obiektów militarnych. W „Ramowym programie ochrony i rewitalizacji zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków” znalazły się kierunki i zasady miejskiej polityki wobec pozostałości po Twierdzy Kraków. Idealne rozwiązanie to oczywiście odpowiednie zagospodarowanie wszystkich obiektów. Nie jest to jednak łatwe, chociażby dlatego, że każda z nieruchomości wymaga innego podejścia. Pod uwagę bierze się charakter obiektu, historię jego dotychczasowego wykorzystania i wiążący się z tym stan zachowania, wielkość budowli, a także wielkość działki i usytuowanie. Z praktyki wynika, że trudne jest znalezienie gospodarzy dla niektórych fortów. Przede wszystkim dlatego, że zagospodarowanie takiego obiektu: dużego, a często zdewastowanego, wymaga wielkich nakładów finansowych. Rewitalizacja poszczególnych fortów to zapewne dopiero pierwszy krok, następne lata pokażą, czy zyskały nowe życie. W czasie debaty porozmawiamy m.in. o stanie obecnym i kierunkach zmian, jakie czekają obiekty Twierdzy Kraków w najbliższych latach. 

 

11 lutego

Transport publiczny w Krakowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

Prawie 140 lat temu pojawiły się pod Wawelem pierwsze tramwaje konne. W rozrastającym się Krakowie przełomu XIX i XX wieku transport publiczny stał się wymogiem koniecznym dla zapewnienia powszechnego środka przemieszczania się mieszkańców miasta. Obecnie debata o komunikacji zbiorowej nabrała szczególnego znaczenia wobec wyzwań, przed którymi stoi prawie milionowe współczesne miasto, jakim jest Kraków. Uważa się, że przesiadka z prywatnych samochodów do sprawnie zorganizowanej komunikacji miejskiej jest remedium na korki i sposobem na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach podjęto szereg inwestycji mających na celu zwiększenie komfortu podróżujących przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na otoczenie. W czasie debaty porozmawiamy m.in. o przyszłości transportu publicznego w Krakowie: czy w naszym mieście powstanie metro, czy rozbudowana zostanie sieć połączeń tramwajowych oraz szybkiej kolei aglomeracyjnej.

Gioca Gioca